What's two is one, what's one is two. What's two is two and what's one is one.
 

WHITE NOISE
WHITE NOISE
WHITE NOISE